Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Ευκαιρία Απασχόλησης

Ευκαιρία να δοκιμάσετε την πολιτική ισότιμων δικαιωμάτων απασχόλησης του ΠΑΣΟΚ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να καλύψει (4) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων για την υποστήριξη του έργου της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.

Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: http://is.pasok.gr/vouli/aitisi.php

Ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές της υποστήριξης του έργου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους ενδιαφερόμενους είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο πτυχίο του Εξωτερικού
β) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
γ) Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών, σε οργάνωση και λειτουργία ιστολογίου, σε διεθνείς οργανισμούς, σε οργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, σε λειτουργία πολιτικών οργανισμών και σε τήρηση αρχείων και μηχανοργάνωσης θα ληφθούν υπόψη.

Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος: 18 Σεπτεμβρίου 2009

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στα τηλέφωνα: 210-3708075, 210-3708076.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα ας στείλουν σήμερα κιόλας τις αιτήσεις τους,

άσχετα αν σας πουν κάτι άλλο τηλεφωνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: