Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Μήπως είναι κατάσκοπος ο Γιώργος (Κυριάκος) Σεφερτζής;
Γιατί εμείς μόνο κατασκόπους ξέρουμε να έχουν δύο ονόματα με το ένα κρυφό και να χρησιμοποιούν το δεύτερο όνομά τους όταν είναι να κάνουν μαϊμουδιά.

Πώς αλλιώς να το εξηγήσουμε;

Για το ποιός είναι ο Γιώργος (Κυριάκος) Σεφερτζής διαβάστε εδώ:

Γιώργος Σεφερτζής

Δείτε λοιπόν στις φωτογραφίες (κάντε κλικ για μεγαλύτερες) από το Εθνικό Τυπογραφείο, πώς δημοσιεύτηκε η απόφαση του βαρώνου του Πειραιά νομάρχη Γιάννη Μίχα για κρυφή πρόσληψη στη νομαρχία Πειραιά του επικοινωνιολόγου Γιώργου Σεφερτζή.Η πρόσληψη έγινε με το όνομα Κυριάκος - Γεώργιος Σεφερτζής ώστε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός.Και θα περνούσε μια χαρά αν εμείς δεν είχαμε τα μάτια μας ανοικτά.

Γιατί ξέραμε πολύ καλά με ποιόν έχουμε να κάνουμε.

Ξέρουμε το Γιάννη Μίχα πιο καλά και από τους φίλους του. Τον ξέρουμε σίγουρα πιο καλά από αυτούς τους ανυποψίαστους που τον ψηφίζουν στις νομαρχιακές αλλά και κομματικές εκλογές και του δίνουν θέσεις και προνόμια.Με αυτή τη νομιμοποίηση συνεχίζει ακούραστα ο Βοιωτός το θαυμαστό έργο του.

Εμείς θα συνεχίσουμε να τον αποκαλύπτουμε και δεν κουραζόμαστε. Θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε μέχρι να το χωνέψουν μερικοί και μέχρι να πάει ο Μίχας εκεί που του αξίζει:

Στη φυλακή.

Η απόφαση με την οποία ο Μίχας προσέλαβε το Γιώργο ή Κυριάκο Σεφερτζή έχει ως εξής:

(Δημοσιέυτηκε στο ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΦΕΚ 254/12.06.2008)


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ − ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμ. 5713/3479

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου σε θέματα κοινωνικής
έρευνας, στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής επι−
κοινωνίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/1996) «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά−
νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς / Νομαρχιακού
Διαμερίσματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 1787/Β΄/20.12.2005), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 και 67 του ν. 1416/1984
(Φ.Ε.Κ. 18/Α΄/1984) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 18β του ν. 2307/1995
(Φ.Ε.Κ. 113/A΄/1995) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 19 του ν. 2503/1997
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 1288/1982
(Φ.Ε.Κ. 120/Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 4655/3165/11.4.2008 Γνωστοποίησή μας
για πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου.

8. Το υπ’ αριθμ. 4382/7.4.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά περί κα−
θορισμού αποδοχών μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου.

9. Την υπ’ αριθμ. 5713/3479 από 16.4.2008 υποβληθείσα
αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Α. Προσλαμβάνουμε στη Νομαρχία Πειραιά με σύμβα−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου τον
Σεφερτζή Κυριάκο − Γεώργιο του Δημητρίου ως Ειδικό
Σύμβουλο σε θέματα κοινωνικής έρευνας, στρατηγικού
σχεδιασμού και πολιτικής επικοινωνίας


Β. Ο ανωτέρω θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώ−
νει γνώμες γραπτώς και προφορικώς για θέματα κοινω−
νικής έρευνας, στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής
επικοινωνίας, εν γένει, στη Νομαρχία Πειραιά.

Γ. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν. 1416/1984 «Τροποποίηση και συμπλήρω−
ση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας
για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμω−
ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύουν.

Δ. Η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω λύεται με το θά−
νατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της
ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση
του Νομάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμ−
βάνεται, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει,
με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.

Ε. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργα−
σίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως
για τη Νομαρχία, με απόφαση του Νομάρχη που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΤ. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με
την κοινοποίηση στον ανωτέρω της κατά τα ανωτέρω
απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της προθε−
σμίας των είκοσι (20) ημερών.

Ζ. Στην περίπτωση έκπτωσης του ανωτέρω ή της απο−
χώρησης του Νομάρχη, η λύση της εργασιακής σχέσης
επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τη Νομαρχία, η δε
σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Η. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του θα βαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 14 Μαΐου 2008

Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ


Ο Γιώργος (ή Κυριάκος) Σεφερτζής βέβαια δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην Υπηρεσία.

Είναι ένας άλλος 100% αργόμισθος του νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα.

Για το τι εστί Γιάννης Μίχας διάβασε εδώ:

Γιάννης Μίχας

Δεν μπορείτε να το χωνέψετε έτσι;

Χωνέψτε το λοιπόν και θα επανέλθουμε.Η Νομαρχία Πειραιά στην FESPO 2009 της ΖυρίχηςΣτην έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με συμμετοχή της στην έκθεση τουρισμού FESPO Ζυρίχης προχώρησε η Νομαρχία Πειραιά.

Διαβάστε πώς η νομαρχία συμμετέχει στις εκθέσεις αυτές:

Με κλεμμένες φωτογραφίες κάνει Τουριστική Πολιτική η Νομαρχία Πειραιά


Ακολουθεί η ανακοίνωση (27.1.2009) από το Γραφείο Τύπου της Νομαρχίας Πειραιά:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α. ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16
Ταχ. Κωδ. : 185 31
Τηλέφωνο : 210 4148474
Fax : 210 4120196
Website : http://www.nomarhiapeiraia.gr/
Email : press@nomarhiapeiraia.gr

Η Νομαρχία Πειραιά στην FESPO 2009 της Ζυρίχης

Στο οικονομικό κέντρο της Ευρώπης, στη Ζυρίχη της Ελβετίας, θα βρεθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 1 Φεβρουαρίου η Νομαρχία Πειραιά, συμμετέχοντας στη διεθνή τουριστική έκθεση FESPO 2009, προκειμένου να προβάλλει τα πλεονεκτήματα και τις ομορφιές του ευρύτερου Πειραιά, των νησιών του Αργοσαρωνικού, των Κυθήρων και των Αντικυθήρων.

[ Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου ]

Η FESPO που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Ζυρίχης, αποτελεί μία εκ των χωριστών αλλά συμπληρωματικών εκθέσεων που απαρτίζουν την Swiss Holiday Fairs 2009.

Πρόκειται για μια έκθεση με μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2008 δέχθηκε περισσότερους από 70.000 επισκέπτες.

Η σχετικά λιτή δομή της προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν εύκολα στον χώρο αναζητώντας τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν.

Στόχος της Νομαρχίας Πειραιά είναι να προσελκύσει έναν σημαντικό αριθμό επισκεπτών και επαγγελματιών του χώρου, οι οποίοι θα προμηθευτούν από το περίπτερό της Νομαρχίας που θα βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή το πλήρως ανανεωμένο και πολύγλωσσο διαφημιστικό υλικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Το περίπτερο της Νομαρχίας Πειραιά θα είναι πλαισιωμένο από έμπειρο προσωπικό, το οποίο θα ενημερώνει τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας τόνισε:

«Το 2009 προδιαγράφεται μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, αλλά η εμπειρία έχει αποδείξει ότι ο τουρισμός είναι ανθεκτικός.

Μπορεί η κρίση να επηρεάζει τη συμπεριφορά του πολίτη, αλλά δεν έχει την δύναμη να σταματήσει τις μετακινήσεις, όπως και την ανάγκη κάποιου να ταξιδεύει, να πηγαίνει διακοπές.

Και εμείς, στην Νομαρχία Πειραιά σ’ αυτή την ανάγκη ανταποκρινόμαστε, προβάλλοντας μέσα από τις μεγαλύτερες εγχώριες και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, την ξεχωριστή ταυτότητα της περιοχής μας.

Στόχος μας είναι, μέσα από την επιθετική πολιτική μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές, ο τουρισμός στον Πειραιά και τα νησιά μας να βγει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από την δίνη της παγκόσμιας ύφεσης».

Από το Γραφείο ΤύπουΒραβείο Chef πήρε ο Μίχας- Βάλτο εκεί που...
- Θα το βάλω μαζί με τα άλλα. Ευχαριστώ.

Βραβεύτηκε ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας από τους υπεύθυνους διοργάνωσης της έκθεσης HORECA.

Για να μάθετε όμως τι εστί Μίχας διαβάστε εδώ:

Γιάννης Μίχας

Ακολουθεί η ανακοίνωση της νομαρχίας Πειραιά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28.1.2009
Ν.Α. ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16
Ταχ. Κωδ. : 185 31
Τηλέφωνο : 210 4148474
Fax : 210 4120196
Website : http://www.nomarhiapeiraia.gr/
Email : press@nomarhiapeiraia.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Βράβευση Νομάρχη Πειραιά για την προσφορά του στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών [ Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου ]

Για την προσφορά του στα ζητήματα διασφάλισης της δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών και ασφαλούς εμπορίας και διακίνησης τροφίμων βραβεύθηκε ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Chef’s Club.

Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Γαστρονομίας στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2009.

Στον σύντομο ευχαριστήριο χαιρετισμό του ο Νομάρχης Πειραιά, αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο της Νομαρχίας για την προστασία των καταναλωτών, ενώ εξήρε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Λέσχη Αρχιμαγείρων, προκειμένου η ελληνική γαστρονομία να διαδοθεί στα πέρατα της οικουμένης επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «όταν το 2003 με την λαϊκή εντολή αναλάβαμε τη Νομαρχία Πειραιά, ανταποκρινόμενοι στο επιτακτικό και καθολικό αίτημα των πολιτών να νοιώθουν ασφάλεια στις αγορές τους, αποφασίσαμε να πάρουμε στις πλάτες μας μια πολύ σοβαρή υπόθεση.

Αναφέρομαι στην υπόθεση της λειτουργίας της αγοράς, της προστασίας των καταναλωτών από τους διατροφικούς κινδύνους και από τα φαινόμενα κερδοσκοπίας. Κινητοποιήσαμε τους ελεγκτικούς μας μηχανισμούς άμεσα και ριχθήκαμε στην μάχη των ελέγχων και της ενημέρωσης με στόχο την λειτουργία μιας αγοράς με κανόνες που όλοι θα τους τηρούν, με υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στον πολίτη-καταναλωτή.

Έξι χρόνια μετά, κανείς πλέον δε μπορεί να αμφισβητήσει ότι είμαστε μια μαχητική και συνεπής δύναμη υπεράσπισης των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Δεν εφησυχάζουμε όμως με τις επιτυχίες μας. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Είναι καθημερινός και διαρκής και το κυριότερο, μας θέλει όλους παρόντες» και πρόσθεσε «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Chef’s Club γι’ αυτή την τιμητική βράβευση, η οποία έρχεται σε αναγνώριση των προσπαθειών μας.

Πρόκειται για μια βράβευση πολύ σημαντική, καθώς προέρχεται από ανθρώπους που κινούνται καθημερινά στον κλάδο των τροφίμων και που με τον τρόπο τους συμβάλλουν στον απαρέγκλιτο στόχο μας που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας.

Από ανθρώπους που καταβάλλουν μια οργανωμένη και ποιοτική προσπάθεια για να αναδειχθεί η ελληνική γαστρονομία και τα ελληνικά προϊόντα, προσπάθεια την οποία στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, καθώς συμβάλλει και στην τουριστική προβολή και ανάδειξη της χώρας μας».

Από το Γραφείο Τύπου

Περιμένατε καμιά διαφορετική συνταγή από τον Chef της υποπολιτικής;


Επικοινωνία: