Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Εξώδικα για τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρο
"Στις 8 Μαΐου 2009 επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Μανιάτη, το Νομάρχη Πειραιά, κ. Μίχα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και Νομαρχίας Πειραιά, εξώδικο αναφορικά με την πρόδηλη και παρατεταμένη παράνομη λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή του Πόρου.

Το εξώδικο υπογράφεται από 135 πολίτες, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων και τον Σύλλογο Πολιτών και Καταναλωτών Πόρου, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση της νομιμότητας, της υγείας, της περιουσίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Πόρου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι μονάδες στις περιοχές Καψάλι (Βίδι), και Βόρεια Βαριαρνιά (Κοκκινόβραχος) είναι εγκατεστημένες επί οχτώ και ένα έτος, αντίστοιχα, χωρίς καμία απολύτως σχετική άδεια και ότι η μονάδα στην θέση Καλάμι (για την οποία η Πρωτοβουλία Πολιτών έχει καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ) υπερβαίνει βεβαιωμένα κατά 283% την οριζόμενη έκτασή της, ενώ καταλαμβάνει παρανόμως και τον αιγιαλό και παραλία του παρακείμενου όρμου εγκαταστάσεως της.

Οι παραβάσεις αυτές μάλιστα λαμβάνουν χώρα με την ανοχή όλων των (καθ’ ύλην αρμόδιων) αποδεκτών του εξωδίκου, καθώς έχουν προηγηθεί επανειλημμένες καταγγελίες, εξώδικα, και Μηνυτήρια Αναφορά κατά παντός υπευθύνου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουδεμία αντίδρασή τους.

Με το νέο εξώδικό μας εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την απαίτηση για την άμεση παύση λειτουργίας των επίμαχων μονάδων, την αποβολή των εγκαταστάσεών τους και την επαναφορά των χώρων που καταλαμβάνουν στην προτέρα κατάσταση.

Επίσης, ειδικά ως προς την μονάδα στο Καλάμι, απαιτούμε να μην εκδοθεί καμία νέα Άδεια για την λειτουργία της μετά τις 30-6-2009, οπότε και λήγει η υφιστάμενη άδειά της, και δηλώνουμε ότι θα προσβάλουμε κάθε νέα τέτοια παράνομη πράξη ενώπιον του ΣτΕ, προκειμένου να ακυρωθεί. "

Από την πρωτοβουλία πολιτών "Πόρος - Θάλασσα" (βλ. http://www.porosthalassa.gr/index.php/archives/category/newspaper ).

Στην αεροφωτογραφία από το βορειοδυτικό άκρο του Πόρου (κάντε κλικ για μεγαλύτερη) είναι εμφανείς οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας.


Που πήγαν τα λεφτά Άρη;
Σας παρουσιάζουμε πίνακα με τα κονδύλια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της ΕΕ που αφορούν δράσεις στα όρια της Νομαρχίας Πειραιά.

Ο πίνακας αυτός δεν περιλαμβάνει τα επιπλέον κονδύλια που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και διατίθενται για έργα στην ίδια περιοχή.

Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ήταν, και είναι, καθώς η υλοποίηση των έργων συνεχίζεται, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας μας.

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα έπρεπε να μας είχε δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε όλα εκείνα τα έργα και τις παρεμβάσεις που χρειαζόταν η χώρα μας σήμερα αλλά και τις επόμενες δεκαετίες στο κέντρο και κυρίως στην περιφέρεια.

Σχεδιάστηκε από την Ελλάδα και υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση στο μεγαλύτερο μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αφορούσε όλους τους πολίτες και όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.

Το Γ' ΚΠΣ χωριζόταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων:


Στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας).

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ απευθύνονταν τόσο στον δημόσιο τομέα π.χ. για έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους κλπ.


Η παρουσίαση των έργων και των αντίστοιχων κονδυλίων γίνεται για τρεις λόγους:


  1. Για να σταματήσει κάποτε επιτέλους η επικοινωνιακή κομματική εκμετάλλευση από τους πολιτικούς της Αυτοδιοίκησης, καθώς τα αναφερόμενα έργα σχεδιάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από την Κεντρική Διοίκηση.

  2. Για να αναλογιστούμε οι πολίτες εάν και κατά πόσο οι τοπικοί άρχοντες στάθηκαν ικανοί έστω να διαχειριστούν υπεύθυνα τις σχετικές διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, παραλαβής και αξιοποίησης των έργων.

  3. Για να απαντήσουμε τελικά στο κρίσιμο ερώτημα εάν τα κονδύλια αυτά έφτασαν τελικά στις τοπικές κοινωνίες με τη μορφή δημόσιων αγαθών όπως προβλεπόταν ή χάθηκε μέρος τους στην πορεία…

Τα χρήματα είναι πολλά, πάρα πολλά:

889.918.818 ευρώ (μόνο από τα κονδύλια που αναφέρονται στον πίνακα και αφορούν έργα εντός των ορίων της Νομαρχίας Πειραιά),

και θα έπρεπε να έχουν κάνει ήδη τη διαφορά στην καθημερινή μας ζωή βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής μας, τροφοδοτώντας μια συνεχή μακρόχρονη αναπτυξιακή πορεία.

Ο πίνακας είναι από τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και είναι ενημερωμένος μέχρι και τις 5.2.2009.

Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται τα έργα, στη δεύτερη ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου και στην τρίτη το ποσό που αναλογεί στην περιοχή του Πειραιά.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τον πίνακα (αρχείο MS Word 2003) κάνοντας κλικ στην επόμενη σύνδεση: http://www.scribd.com/doc/16045913/-


Επικοινωνία: