Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Που πήγαν τα λεφτά Άρη;
Σας παρουσιάζουμε πίνακα με τα κονδύλια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της ΕΕ που αφορούν δράσεις στα όρια της Νομαρχίας Πειραιά.

Ο πίνακας αυτός δεν περιλαμβάνει τα επιπλέον κονδύλια που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και διατίθενται για έργα στην ίδια περιοχή.

Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ήταν, και είναι, καθώς η υλοποίηση των έργων συνεχίζεται, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας μας.

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα έπρεπε να μας είχε δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε όλα εκείνα τα έργα και τις παρεμβάσεις που χρειαζόταν η χώρα μας σήμερα αλλά και τις επόμενες δεκαετίες στο κέντρο και κυρίως στην περιφέρεια.

Σχεδιάστηκε από την Ελλάδα και υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση στο μεγαλύτερο μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αφορούσε όλους τους πολίτες και όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.

Το Γ' ΚΠΣ χωριζόταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων:


Στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας).

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ απευθύνονταν τόσο στον δημόσιο τομέα π.χ. για έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους κλπ.


Η παρουσίαση των έργων και των αντίστοιχων κονδυλίων γίνεται για τρεις λόγους:


  1. Για να σταματήσει κάποτε επιτέλους η επικοινωνιακή κομματική εκμετάλλευση από τους πολιτικούς της Αυτοδιοίκησης, καθώς τα αναφερόμενα έργα σχεδιάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από την Κεντρική Διοίκηση.

  2. Για να αναλογιστούμε οι πολίτες εάν και κατά πόσο οι τοπικοί άρχοντες στάθηκαν ικανοί έστω να διαχειριστούν υπεύθυνα τις σχετικές διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, παραλαβής και αξιοποίησης των έργων.

  3. Για να απαντήσουμε τελικά στο κρίσιμο ερώτημα εάν τα κονδύλια αυτά έφτασαν τελικά στις τοπικές κοινωνίες με τη μορφή δημόσιων αγαθών όπως προβλεπόταν ή χάθηκε μέρος τους στην πορεία…

Τα χρήματα είναι πολλά, πάρα πολλά:

889.918.818 ευρώ (μόνο από τα κονδύλια που αναφέρονται στον πίνακα και αφορούν έργα εντός των ορίων της Νομαρχίας Πειραιά),

και θα έπρεπε να έχουν κάνει ήδη τη διαφορά στην καθημερινή μας ζωή βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής μας, τροφοδοτώντας μια συνεχή μακρόχρονη αναπτυξιακή πορεία.

Ο πίνακας είναι από τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και είναι ενημερωμένος μέχρι και τις 5.2.2009.

Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται τα έργα, στη δεύτερη ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου και στην τρίτη το ποσό που αναλογεί στην περιοχή του Πειραιά.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τον πίνακα (αρχείο MS Word 2003) κάνοντας κλικ στην επόμενη σύνδεση: http://www.scribd.com/doc/16045913/-


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: