Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Η πορεία προς την COSCO
Το 2005 άρχισαν να υλοποιούνται οι αποφάσεις για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των λιμανιών της χώρας με πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της ΝΔ και του τότε υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη.

Ότι κάτι έπρεπε να γίνει για να αλλάξει το καθεστώς που επικρατεί στη λειτουργία των λιμανιών ήταν φανερό εδώ και πολλά χρόνια και ήδη από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη είχαν γίνει κάποιες δειλές κινήσεις για να υπάρξει αλλαγή και εκσυγχρονισμός χωρίς όμως σθεναρή πολιτική βούληση ή οποιαδήποτε δυνατότητα ρήξης με την κάθε εκδοχής Καμόρα του Πειραιά.

Το 2001 προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.), με σκοπό το συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη λιμένων με σύγχρονη υποδομή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων.

Άλλωστε υπήρχαν ήδη οι ανάλογες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των διαμεταφορών μέσω διαφόρων οδών, θαλάσσιων, χερσαίων και εναέριων ώστε να δημιουργηθούν και να λειτουργούν επαρκώς και στη Ελλάδα ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών που θα ενταχθούν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών [Trans-European Transport Networks (TENs)].

Η Ελλάδα θα έπρεπε να αναβαθμίσει τα λιμάνια και να προβλέψει τη σύγχρονη σύνδεση μεταξύ τους αλλά και με το διεθνές θαλάσσιο δίκτυο, τους διεθνείς αυτοκινητόδρομους και τους σιδηροδρόμους.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής προβλέπονταν στο δέκατο όγδοο άρθρο του νόμου 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001).

ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001

Η έναρξη λειτουργίας της πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 με την ταυτόχρονη κατάργηση της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων (Δ.Λ.Λ.Ε.) και την σύσταση της Πλοηγικής Υπηρεσίας (Π.Υ) και των τριών νέων Διευθύνσεων : Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (Δ.Λ.Π.), Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ.Λ.Υ.) και Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Δ.Ο.Λ.Ε.Λ) που απαρτίζουν την Γ.Γ.Λ.Λ.Π. σύμφωνα με το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ 158 Α/05-07-2002).

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. συνοψίζονται ως εξής:

α) Στο συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων με σύγχρονη υποδομή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων.

β) Στην ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, που συνεστήθη με το άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001.

Οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. διαρθρώνονται ως εξής:

◦Γραφείο Γενικού Γραμματέα
◦Πλοηγική Υπηρεσία (Π.Υ.)
◦Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
◦Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (Δ.Λ.Π.)
◦Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ.Λ.Υ.)
◦Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Δ.ΟΛ.Ε.Λ.)
Κάτω από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής συστάθηκε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.):

Είναι ένα δεκατριαμελές διυπουργικό όργανο το οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ως Πρόεδρο, δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (τον Κλαδάρχη Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και το Διευθυντή Λιμενικών Υποδομών) καθώς και τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αιγαίου, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας και αντίστοιχης βαθμίδας εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θεσμικά λοιπόν, αν και με την ταχύτητα του σαλίγκαρου της Ελληνικής Δημόσιας Αντιδιοίκησης, υπήρξε η διοικητική ικανότητα να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στα λιμάνια.

Προβληματική ωστόσο ήταν η νομιμότητα του όλου εγχειρήματος αφού το διοικητικό μόρφωμα που δημιουργήθηκε δεν μπορούσε να εντάξει την παραγωγή του χωρίς προβλήματα και συγκρούσεις στην Ευρωπαϊκή ή Ελληνική έννομη τάξη.

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η συμφωνία με την COSCO, το πρώτο μεγάλο αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας, ενώ αρχικά δρομολογήθηκε να νομιμοποιηθεί ως διακρατική συμφωνία στη συνέχεια επελέγη η ενισχυμένη νομικά συνταγή με την οποία οι σχετικές συμβάσεις θα κυρώνονται με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν με τις παρεμβάσεις σε άλλα λιμάνια όπως για παράδειγμα με το Master Plan του λιμανιού του Ηρακλείου Κρήτης.

Ένα θέμα που έπρεπε να επιλυθεί ήταν η χρηματοδότηση των προγραμματιζόμενων έργων. Τα σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βοηθούσαν πολύ διότι οι σχετικές δράσεις και συγχρηματοδοτούμενες χορηγήσεις αφορούσαν είτε καταρχήν την Πληροφορική είτε στη συνέχεια τον Πολιτισμό.

Το 2005 λοιπόν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοίνωσε (20.6.2005) ότι:

"Στα πλαίσια της πολιτικής του ΥΕΝ Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων, εκπονείται Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων για την περίοδο 2005-2015 προϋπολογισμού 6 δις ευρώ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα περιλαμβάνει έργα υποδομών και ανωδομών λιμένων, έργα πρόσβασης στα λιμάνια, έργα σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία των λιμένων από τρομοκρατικές ενέργειες, έργα εισαγωγής νέων τεχνολογιών στα λιμάνια και πολλά αλλά.

Στα πλαίσια αυτά, και με στόχο υστέρα από διαφανείς διαδικασίες, την ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη λιμενική βιομηχανία, έχουν προχωρήσει σε βάθος διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών και έχει ήδη ολοκληρωθεί Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΥΕΝ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών με ευνοϊκούς ορούς δανειοδότησης.

Σημειώνεται ότι πέρα των άλλων επενδύσεων υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και επενδύσεις για την κατασκευή πλοίων σύνδεσης λιμένων άγονων γραμμών. "

Τότε είχε ήδη αποφασιστεί η συνεργασία με τους κινέζους και είχε συγκεκριμένα μορφοποιηθεί το πλαίσιό της.
Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ΥΕΝ Μανώλη Κεφαλογιάννη στην Κίνα (22.6.2005):

"Τα ελληνικά λιμάνια θα αποτελέσουν τους σταθμούς μεταφόρτωσης των κινέζικων προϊόντων στη Μεσόγειο."

Από την ελληνική πλευρά τονίσθηκαν οι δυνατότητες και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα δώδεκα εθνικά λιμάνια της χώρας προκειμένου να αποτελέσουν αποτελεσματικά κέντρα υποδοχής και διαμετακόμισης κινεζικών φορτίων προς τις χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και του ευρύτερου χώρου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η κινεζική πλευρά δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά τη συμμετοχή των κινεζικών εταιρειών στην ανάπτυξη και κατασκευή των λιμανιών της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος των 6 δις Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπό τη μορφή join-venture, με σκοπό να αποτελέσουν τα ελληνικά λιμάνια σταθμούς μεταφόρτωσης των κινεζικών προϊόντων για τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της βορίου Αφρικής.

Στις 22.6.2005 ο κος Κεφαλογιάννης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της COSCO ενώ στις 23.6.2005 συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της China Shipping κ. Li Kelin και τον Αντιπρόεδρο της China Shipping κ. Zhang Guofa.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΕΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Στις 29.6.2005, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης δήλωνε σε συνέντευξη τύπου:

"Το ταξίδι στην Κίνα θα φέρει καρπούς σύντομα."

Και συνέχιζε λέγοντας ότι "Αναφέρομαι για όλα τα λιμάνια, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι του Ηρακλείου και βεβαίως τα άλλα εθνικά λιμάνια.

Μείναμε απολύτως ικανοποιημένοι από αυτό το ταξίδι και σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τις διοικήσεις των λιμανιών, τους εργαζόμενους, νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε μια τέτοια παραγωγική διαδικασία, που θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, τεράστιες υπεραξίες στα λιμάνια μας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως ανάπτυξη των ίδιων των λιμανιών."

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΕΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 29.6.2006

Με ταχύτατους ρυθμούς, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2005 υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

"
3 δις € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη των λιμένων της χώρας

12-07-2005

Ο ΥΕΝ Μανώλης Κ.Κεφαλογιάννης υπέγραψε σήμερα με τον Αντιπρόεδρο της Ε.Τ.Επ. κ. Gerlado Genouardi στην έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, Πρωτόκολλο Χρηματοδότησης ύψους 3 δις € (Protocol for the financing of seaports in the territory of the Hellenic Republic), για την ανάπτυξη των λιμένων της χώρας.

Protocol for the financing of seaports in the territory of the Hellenic Republic

Υπολογίζοντας το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την ανάπτυξη των λιμένων της χώρας στην επόμενη δεκαετία, το οποίο αγγίζει τα 6 δις € αλλά και την υπάρχουσα δημοσιονομική κατάσταση, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ολοκλήρωσε μια σειρά διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η υπογραφή του "Πρωτοκόλλου για τη χρηματοδότηση των θαλάσσιων λιμένων στην Ελλάδα" στοχεύει στον λεπτομερή καθορισμό των γενικών όρων της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ε.Τ.Επ. για την υλοποίηση των ιδιαιτέρως φιλόδοξων επενδυτικών προγραμμάτων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας μας.

Οι όροι του δανείου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί. Συγκεκριμένα η διάρκειά του είναι 25 έτη, με περίοδο χάριτος τα 7 έτη, χαμηλό επιτόκιο και χορηγείται χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου πράγμα που σημαίνει ότι δεν συνυπολογίζεται στο Δημόσιο χρέος.

Οι δαπάνες που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλύπτουν όλο το φάσμα της υλοποίησης των έργων συμπεριλαμβανομένων προμελετών, οριστικών μελετών, παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κ.τ.λ. καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση πλοίων για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ λιμένων άγονων γραμμών.

Η ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών είναι βασικό σημείο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ελληνικών λιμένων.

Ο προγραμματισμός προβλέπει την ανάληψη επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:

•τη βελτίωση της υποδομής και της ανωδομής,

•την αγορά σύγχρονου μηχανικού εξοπλισμού,

•έργα σε νέες τεχνολογίες και πληροφορικής,

•επιμορφωτικά προγράμματα προσωπικού κλπ.,

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων, η εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι σύγχρονες λειτουργικές δομές, καθώς επίσης και η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων κλπ, αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των λιμένων.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο Χρηματοδότησης Λιμένων το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την χρηματοδότηση προγραμμάτων επένδυσης που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005-2015.

Το κάθε πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εντάσσεται στη φιλοσοφία του Πρωτοκόλλου Χρηματοδότησης Λιμένων θα εξετάζεται ανεξάρτητα και θα εντάσσεται στην στρατηγική της ανάπτυξης των λιμένων της χώρας.

Στα πλαίσια αυτά οι 12 Οργανισμοί λιμένων Α.Ε. έχουν αποστείλει τα αναπτυξιακά τους προγράμματα και σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται ήδη στο στάδιο αξιολόγησης.

Παράλληλα έχει προετοιμαστεί σχέδιο προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πρόσληψη του Συμβούλου ο οποίος θα βοηθήσει στο έργο για την εισαγωγή των επενδυτών στα λιμάνια μέσω συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Υλοποιώντας τη κυβερνητική πολιτική καθώς και τη πολιτική του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την ανάπτυξη των λιμένων, τίθενται οι βάσεις για μια δυναμική και δημιουργική προοπτική.

Αναπτύσσεται σημαντική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη ναυτιλία, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται στα πλαίσια της ανάπτυξης των Θαλάσσιων Διαδρόμων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Ήδη στα πλαίσια του προγράμματος των Θαλασσίων Διαδρόμων, υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Κύπρου (Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ιταλία, Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κύπρο, Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Μάλτα), και έχουν ήδη υποβληθεί κοινές προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Η πρώτη πρόταση αφορά στην εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Διευρωπαϊκών Διαδρόμων Ανατολικής Μεσογείου, ενώ η δεύτερη τα έργα υποδομής που απαιτούνται για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Διαδρόμου Ελλάδος – Κύπρου.

Ακολουθούν σημεία του Πρωτοκόλλου Χρηματοδότησης:

•Το ΥΕΝ επιδιώκει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων στη χρηματοδότηση έργων τα οποία θα αναπτυχθούν εντός των πλαισίων της Διεθνούς Πολιτικής Λιμένων για το ποσό των 3 δις Ευρώ (3,000,000,000) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τη μεριά της, δηλώνει την πρόθεσή της να προβεί στην εκτίμηση, έγκριση, χρηματοδότηση και συνεισφορά σε αυτή, έως το προαναφερθέν μέγιστο ποσό, για έργα τα οποία αποτελούν μέρος της πολιτικής ανάπτυξης λιμένων του ΥΕΝ, με την προϋπόθεση ότι κάθε έργο το οποίο θα τίθεται υπό εξέταση θα συνάδει με την αποστολή και τη στρατηγική επενδύσεων και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

•Η πίστωση που θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων επενδύσεων από το ΥΕΝ για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του κατά την περίοδο 2005-2015 και στα πλαίσια χρηματοδοτικών συμβολαίων τα οποία θα συναφθούν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Έργα επενδύσεων τέτοιου είδους που θα χρηματοδοτηθούν βάσει χρηματοδοτικών συμβάσεων, μπορεί να είναι ενιαίου τύπου ή περιορισμένα έργα πολλαπλού τύπου σε σχέση με έναν ή με περισσότερους από ένα λιμένα ή τμήμα λιμένα.

•Η Εθνική Πολιτική Λιμένων περιλαμβάνει έργα σε διάφορες φάσεις, τόσο σε φάση ολοκλήρωσης των Γενικών Σχεδίων Λιμένων (από τεχνική και οικονομική άποψη) όσο και σε σχέση με τελικές κανονιστικές εγκρίσεις που αποκτήθηκαν

•Το ΥΕΝ δεσμεύεται να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά με την Εθνική Πολιτική Λιμένων που ασκεί, και να υποβάλλει έργα τα οποία συνάδουν με τους κανόνες και τις αρχές της Τράπεζας ως προς την εκτέλεση έργων, έως το συνολικό μέγιστο ποσό, όπως αναφέρεται στην πρώτη ρήτρα του παρόντος Πρωτοκόλλου.

•Η εκτίμηση των έργων, ώστε να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες, συνθήκες και διαδικασίες που ισχύουν. Συνεπώς, η χορήγηση δανείων με βάση το παρόν Πρωτόκολλο, θα είναι σε κάθε περίπτωση θετική, κατά την κρίση της Τράπεζας, μετά από τεχνική, περιβαλλοντική, οικονομική και χρηματοοικονομική εκτίμηση για κάθε δανειολήπτη (σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι το ΥΕΝ) και για κάθε μεμονωμένο έργο για το οποίο απαιτείται χρηματοδότηση και σε συγκεκριμένη έγκριση από τα όργανα διαχείρισης και διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την αιτούμενη χρηματοδότηση μεμονωμένου έργου, βάσει των εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

•Το Πρωτόκολλο διέπεται από τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

"

Στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου υπεγράφη στις 21.10.2005 σύμβαση μεταξύ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ) για τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους χορηγήσεων της Ε.Τ.Επ, του προβλήτα 1 στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΜΠΟ) ένα έργο που είχε αδικαιολόγητα "κολλήσει" για κάποια χρόνια.

Piraeus Port II (21.10.2009)

Θέμα όμως υπάρχει με την όλη διαδικασία αφού το έργο εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Περιβάλλον 97/11/ΕΚ που τροποποίησε την 85/337/ΕΟΚ ενώ σχετική είναι και η 2003/35/ΕΚ.

31997L0011

32003L0035

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) περιλαμβανόταν στο Master Plan του ΟΛΠ που αφορούσε το σχεδιασμό 2004-2009. Η μελέτη όμως ήταν η ίδια που συμπεριλαβανόταν στο Master Plan 1994-2000 και είχε εγκριθεί το 1996.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν ήταν απαραίτητη νέα ΜΠΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας φορέας ούτε βέβαια οι λιμενεργάτες δεν διαμαρτυρήθηκαν ούτε κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ για αυτή τη σύμβαση για έργο που αναλαμβάνει ο ίδιος ο ΟΛΠ και έχει επιπτώσεις στο Περιβάλλον, αλλά εστιάστηκαν αποκλειστικά και μόνο στη Σύμβαση Παραχώρησης στην COSCO.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αυτή ανήλθε στο ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ εκ του εκτιμώμενου κόστους των 70-75 εκατομμυρίων ευρώ της επένδυσης, που αφορούσε την επέκταση του προβλήτα 1 και του χώρου αποθήκευσης καθώς και επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και μηχανήματα με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ).Επ' ευκαιρία του γεγονότος είχε εκδοθεί τότε η ακόλουθη ανακοίνωση:

"
21-10-2005

Ο ΥΕΝ Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης παρέστη σήμερα το πρωί στην υπογραφή της σύμβαση μεταξύ του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπέζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ) για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου επέκτασης του προβλήτα 1 στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) Ικονίου του λιμένα Πειραιά.

Τη σύμβαση υπόγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλός του ΟΛΠ ΑΕ Νίκος Αναστασόπουλος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Gerlado Genouardi.

Με την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αρχίζει η υλοποίηση της πολιτικής μας για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των λιμένων.

Στόχος μας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Κατά την ομιλία του ο κ. Υπουργός μεταξύ άλλων επεσήμανε:

«Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για την ελληνική οικονομία, για την λιμενική πολιτική της χώρας. Με την ευκαιρία της σύναψης του χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων άνοιξαν νέοι ορίζοντες για την ανάπτυξη των λιμανιών της χώρας μας.

Η σύναψη του δανείου για τη χρηματοδότηση του προβλήτα 1 είναι το πρώτο βήμα σ’ ένα μακρύ δρόμο, που έχουμε χαράξει μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τον κύριο Genuardi, τον ίδιο προσωπικά και τους συνεργάτες του, πολλοί από τους οποίους αντλούν την καταγωγή τους και από την Ελλάδα για τη βοήθεια που προσέφεραν για να έρθει σε πέρας η σύναψη του χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου και βεβαίως να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε το αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα γίνει στο λιμάνι του Πειραιά.

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι το χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπεγράφη στις 12 Ιουλίου του 2005 και σήμερα στα μέσα Οκτωβρίου υπογράφουμε το πρώτο αναπτυξιακό έργο στο λιμάνι του Πειραιά.

Το Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο καθορίζει τη βάση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για έργα που θα γίνουν μεταξύ 2005 και του 2015 σε όλα τα λιμάνια της χώρας – και όταν λέω όλα τα λιμάνια της χώρας δεν αναφέρομαι μόνον στα 11 εθνικής σημασίας λιμάνια που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στο Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο έχει προβλεφθεί ένα ευρύτερο φάσμα επιλέξιμων έργων, που συνδυάζεται με την ανάπτυξη των λιμένων.

Έχει προβλεφθεί δηλαδή ότι θα καλυφθεί η χρηματοδότηση όλων των συνδετήριων οδών με τα λιμάνια και η διασύνδεση των λιμανιών μεταξύ τους και βεβαίως διασύνδεση των λιμανιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Άρα αφορά και τη χρηματοδότηση πλοίων μέσα από συγκεκριμένες συμπράξεις και άλλα κίνητρα ενδεχομένως που θα δώσει η πολιτεία ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να αναβαθμιστεί η συγκοινωνία μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει η προκήρυξη για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Για την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από ανθρώπους, οι οποίοι έχουν χειριστεί διεθνώς τεράστια προγράμματα στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η σύναψη του δανείου έγινε πραγματικά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη βοήθεια, την οποία μας προσέφερε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και βεβαίως τα στελέχη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.

Πραγματικά λειτούργησε το λιμάνι του Πειραιά, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά με τέτοιες διαδικασίες αξιοζήλευτες από οποιοδήποτε επιχειρηματικό ιδιωτικό φορέα.

Πολύ σύντομα και οι άλλοι λιμένες θα ακολουθήσουν τους γοργούς ρυθμούς της ανάπτυξης μέσα από τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και βεβαίως τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕπ

Είμαστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για την αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων εκείνων, που μπορούν να γίνουν, για να είναι τα λιμάνια της χώρας πραγματικές πύλες εισόδου, όπως αξίζει στους Έλληνες πολίτες και στους χιλιάδες τουριστών, που επισκέπτονται τη χώρα μας.»

"

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πράγματι, σχεδόν άμεσα προχώρησε η διαδικασία για την επιλογή τεχνικού συμβούλου αλλά παράλληλα ξεκίνησε άλλο ένα πανηγύρι στο όνομα της Ανάπτυξης όπου τραγικά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όταν οι κομματικοί βρεθούν με ρευστότητα δημόσιου χρήματος νιώθουν την ακατανίκητη ανάγκη και επιθυμία να μην αφήσουν ούτε μια δεκάρα αξόδευτη υπερ πατρίδος.

Για το λόγο αυτό επινοούν ανάγκες τέτοιες σε ποσότητα και ποιότητα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Ήδη εκείνο το δανειακό συμβόλαιο που υπογράφηκε για την επέκταση του προβλήτα 1 με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), μεταξύ ΟΛΠ και Ε.Τ.Επ. έχει επεκταθεί (25.6.2009), με την επαύξηση του αρχικού ποσού των 35 εκατομμυρίων ευρώ με επιπλέον 55 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το αρχικώς προϋπολογισθέν ποσό των 70-75 εκατομμυρίων ευρώ έχει φουσκώσει και έχει γίνει πλέον 180 εκατομμύρια ευρώ!

Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί και βλέπουμε...

Εδώ λοιπόν υπάρχει αντικείμενο άμεσης επαναδιαπραγμάτευσης περισσότερο ίσως από τη συμφωνία με την COSCO.

Σε άλλες χώρες, δημοκρατικές όμως, θα είχε παρέμβει η κάθε μορφής Δικαιοσύνη ενώ σε άλλες απολίτιστες θα κινδύνευε η σωματική ακεραιότητα των υπευθύνων.

Καθώς όμως οι χορηγήσεις της Ε.Τ.Επ. απαιτούν τη συμμετοχή με 50% του χρηματοδοτούμενου ποσού από τον ίδιο το δανειολήπτη αναγκάζεται η Ελληνική Κυβέρνηση να δανειστεί, με την ιδιότητα του συμμέτοχου ιδιωτικών επιχειρήσεων, από τη διατραπεζική αγορά για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια.

Στην Ελλάδα, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ το 2008 ανήλθαν συνολικά σε 1,165 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 54% έναντι του 2007 (755 εκατομμύρια ευρώ).

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΛΠ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 1 ΣΕΜΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΠ 26.6.2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΕΤΕπ

Οι ξένοι γνωρίζουν πολύ καλά από τη σύγχρονη Ελληνική Ιστορία ότι η διεφθαρμένη εξουσία στην Ελλάδα θα σπαταλήσει αυτά τα χρήματα όπως χειρότερα μπορεί με έργα πέρα από τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας με ανάθεση σε ξένα εργολαβικά σχήματα μέσω διαδικασιών μαϊμού.

Τελικά θα παραδωθεί ένα ελάχιστο ποσοστό αυτού που προσδιορίστηκε και πληρώθηκε.

Έτσι τα χρήματα θα επιστρέψουν πολλαπλάσια στην πηγή τους ενώ θα απαιτούνται συνεχώς και άλλα για τη συντήρηση των υποδομών που βασίζονται σε εξωχώρια τεχνολογία ή αλλοδαπά δικαιώματα.

Είναι δηλαδή σαν να δανείζει το καζίνο τον άρρωστο παίκτη που δεν διαθέτει βέβαια ρευστό αλλά έχει κάποια παραθαλάσσια οικόπεδα από τον παππού του που θα αναγκαστεί με το καλό ή το άγριο τελικά να εκποιήσει.

Αυτός είναι και ο λόγος που μας χρηματοδοτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχή μόλις 20% για τα προβλεπόμενα έργα στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Κάποτε η συμμετοχή μας ήταν 25% και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 75% της χρηματοδότησης.

Όταν όμως κάποια στιγμή γονατίσαμε μας έκαναν τη χάρη να μειώσουν τη συμμετοχή μας κατά 5%.

Ξέρουν πολύ καλά ότι όπως ο ναρκομανής επιστρέφει στον έμπορο και με αμοιβή τη δόση του εξυπηρετεί τα συμφέροντα του προαγωγού του στην αγορά, έτσι και οι Έλληνες παρακρατικοί θα επιστρέψουν και θα ξαναχρεωθούν.

Τα λεφτά θα επιστρέψουν και πάλι στο πολλαπλάσιο στα ταμεία απ' όπου έφυγαν αφού το παρακράτος θα τα ξοδέψει όχι βέβαια σε έργα υποδομής και ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής αλλά σε πεζοδρόμια, πεζογέφυρες, συμβούλους, Πληροφορική και Πολιτισμό δηλαδή σε έργα, υπό τις παρούσες συνθήκες, βιτρίνας και αέρα.

Άλλωστε μεγάλο μέρος του Ελληνικού χρήματος βρίσκεται ήδη στις τράπεζες της Ελβετίας, της Σουηδίας, της Αγγλίας και πρόσφατα της Ρωσίας και αν τα πράγματα φτάσουν πολιτικά στο απροχώρητο με επεισόδια αγανακτισμένων πολιτών οι γνωστοί ηγέτες κομματικοί και διοικητικοί θα αυτοεξοριστούν από την πολιτική σκηνή και θα ζούν μια χαρά με τα κλεμμένα.

Η χρηματοδότηση από την Ε.Τ.Επ. είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που έχει σχέση με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ Πειραιά μεταξύ του ΟΛΠ και του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ ΑΕ, θυγατρική εταιρεία της κινεζικών συμφερόντων COSCO PACIFIC).

Ένα άλλο σημείο είναι το πραγματικό τίμημα της εν λόγω σύμβασης.

Και για τα δύο αυτά θα αναφερθούμε σε επόμενες αναρτήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: